Pomôžme si navzájom

 

NÁHRADNÉ PLNENIE

 

         Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancami má podľa Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. 
Pokiaľ túto povinnosť nespĺňa, má dve možnosti:
  • uhradiť povinný odvod Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého jedného chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca výške 0,9-násobku celkovej ceny práce
  • alebo zabezpečiť si náhradné plnenie cez zadanie zákazky v chránenej dielni, resp. chráneného pracoviska

Pre rok 2016 je celková cena práce 1 161,35 €. 

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2016 je 1045,18 €
(0,9 - násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2016 vo  výške 1 161,35 €)
Hodnota zadanej zákazky chránenej dielni, resp. chránenému pracovisku ako náhradné plnenie pre rok 2016 je 929,05 €
(0,8 - násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2016 vo výške 1 161,35 €)

 

Chránené pracovisko SMEJO má od 13.3.2013 priznaný štatút chráneného pracoviska od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku a spĺňa všetky požiadavky v zmysle § 64 Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti na realizáciu Náhradného plnenia.