Zmluvné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1.  Predávajúci: Ing. Katarína ŠTURMOVÁ – Chránená dielňa SMEJO

                                  Bystrická 2480 / 18, 902 01  Pezinok

                                  IČO 44 821 301, DIČ 1044546140

                                  tel. +421 948 501 828, e-mail: katka.smejo@gmail.com

(ďalej len predávajúci)

1.2.  Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3.  Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4.  Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho alebo objednaním e-mail a potvrdením objednávky, dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5.  Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2.    OBJEDNÁVANIE

2.1.  Tovar môže kupujúci objednať buď prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, alebo zaslaním e-mailu katka.smejo@gmail.com

2.2.  Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3.  Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hod e-mailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4.  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5.  Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu.

2.6.  Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo ak sa predávajúci nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,...).

2.7.  Pri objednávaní ako fyzická osoba – nepodnikateľ, je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail kupujúceho. Pri objednaní ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke je potrebné uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.

 

3.    CENY A DOPRAVA

3.1.  Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2.  K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravné a balné. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke.

3.3.  Doprava tovaru je realizovaná len prostredníctvom Slovenskej pošty.

-       balík - dobierka: 5,00 €

-       expres Kuriér - dobierka: 8,50 €

3.4. Pri nákupe nad 100,00 € je dodanie v SR zdarma.

 

4.    PLATBY

4.1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorá bude predávajúcim zaslaná e-mailom.

4.2. Platba je možná iba v EUR.

4.3. Daňový doklad (faktúra) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5.    DODACIE PODMIENKY

5.1.  Expedovanie objednaného tovaru je vo väčšine prípadov do 3 dní. V prípade, ak táto lehota nebude môcť byť dodržaná, bude kupujúci prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky oboznámený s omeškaním.

5.2.  O zaslaní tovaru (podaním na Slovenskej pošte) bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom.

 

6.    DORUČENIE TOVARU

6.1.  Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou.

6.2.  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3.  Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4.  Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.5.  Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7.  V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 

7.    ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1.  Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2.  Tovar na vrátenie musí byť:

-       nepoškodený,

-       kompletný,

-       vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3.  Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

-       kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

-       zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

-       uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4.  Po splnení podmienok podľa bodov 7.1. až 7.3. týchto Obchodných podmienok a po obdŕžaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

-       prevziať tovar naspäť,

-       vrátiť kupujúcemu v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5.  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

8.    ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1.  Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obch. zákonníkom a príslušnými ustanoveniami OZ a osobitnými predpismi.

8.2.  Záručná doba na všetok nespotrebný tovar je 24 mesiacov.

8.3.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním.

8.4.  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý a  mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5.  Postup reklamácie:

-       čo najskôr informovať predávajúceho o chybe výrobku

-       poslať tovar späť na adresu predávajúceho.

 

9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.  Všetky poskytované osobné alebo firemné údaje, ktoré kupujúci poskytne v priebehu využívania internetového obchodu, sú považované za dôverné a chránené podľa príslušných predpisov.

9.2.  Predávajúci sa zaväzuje,že údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

 

10.  ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Platnosť Obchodných podmienok je od 01.01.2015.